امپراطوری گوگوریو http://gogorio2012.mihanblog.com 2017-03-25T11:30:34+01:00 text/html 2017-03-24T09:49:35+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو ریتینگ این هفته سریال سا ایم دانگ،خاطرات درخشان: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2610 <table class="ratingtable" style="font-size: 14px; margin: 0.5em; border: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-collapse: collapse; color: black; font-family: sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; widows: 1; background: rgb(249, 249, 249);"><tbody><tr><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Date</th><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Episode</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">TNmS (%)</th><th colspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nielsen Korea (%)</th></tr><tr><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th></tr><tr><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Average</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Peak</th></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-26</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.9 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16.0 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16.3 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16.6 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">18.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-26</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.8 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.4 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.6 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16.6 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">18.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.6 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.2 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.0 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.5 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">04</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.2 (11th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.5 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.3 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.6 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.6 (15th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.9 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.7 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.0 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.5</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.7 (13th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.6</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.7 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.7 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.2 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-16</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.8 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.0 (14th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.9 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.8</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-22</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.6 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.6 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.8 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.4 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-23</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.3 (13th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.9 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.1 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.7 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.6</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.7 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.1 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.6 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.7 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.4 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.4 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.8</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.8</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.7</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.4 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.1 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.7 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.4 (13th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.0 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.4 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.8 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-16</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3 (11th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.2 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.2 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-22</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">17</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.3 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.0 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.4 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.1 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-23</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">18</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.0 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.4 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.0 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.9 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.1</td></tr></tbody></table> text/html 2017-03-24T09:49:06+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو ریتینگ این هفته سریال شورش:سارق بخشنده: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2609 <table class="ratingtable" style="font-size: 14px; margin: 0.5em; border: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-collapse: collapse; color: black; font-family: sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; widows: 1; background: rgb(249, 249, 249);"><tbody><tr><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Date</th><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Episode</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">TNmS (%)</th><th colspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nielsen Korea (%)</th></tr><tr><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th></tr><tr><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Average</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Peak</th></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-30</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.3 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.2 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.1 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-31</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.4 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.0 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.2 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.9 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.3 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.8 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">04</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.4 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.3 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.3 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.5</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.8 (11th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.8 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.7 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.9 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.1 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.9 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.6 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.1 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-20</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.4 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.4 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.4 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.9 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-21</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.4 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.9 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.1 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-27</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.6 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.7 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.7 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-28</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.4 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.9 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.4 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.9 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.0 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.6 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.5 (11th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.8 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.6 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.7 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.4 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-20</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.6 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.7 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.7 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-21</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.9 (11th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.7 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.8 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.9 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.0</td></tr></tbody></table> text/html 2017-03-24T09:40:22+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو تیزر شماره 2 و تصویری جدید از سریال پادشاه:ارباب نقاب: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2608 <font size="5">[http://www.aparat.com/v/2flNt]<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8290274576/Ruler_Master_of_the_Mask_KSHp.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"><br>تا کنون 80% از فیلمبرداری سریال به اتمام رسیده است.</font> text/html 2017-03-23T09:07:25+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مدیر سایت تاریخ کره:پادشاه جانگسو فرزند گوانگتو کبیر: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2607 <div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 24, 35); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/06r6_tomb_of_the_general_1.jpg" alt=""></span></div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">پادشاه جانگسو بیستمین پادشاه گوگوریو(شمالی ترین امپراطوری کره در زمان سه امپراطوری)بود.او در سال 394م به دنیا آمد و بزرگ ترین پسر پادشاه گوگوریو بود.</font></span><div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 24, 35); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></span></div><div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(20, 24, 35); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به ادامه مطلب بروید.</span></div> text/html 2017-03-23T06:49:35+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو تیتراژ سریال هواجونگ: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2606 [http://www.aparat.com/v/Qyafx] text/html 2017-03-22T06:33:21+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو خبر فوری:ملکه ی 7 روز،در راه چهارشنبه و پنجشنبه های kbs2!: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2605 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><img src="http://s9.picofile.com/file/8290141650/Seven_Day_Queen_tp11.jpg" alt="" vspace="0" width="588" hspace="0" height="343" border="0" align="bottom"><br>kbs2 جدیدترین و کامل ترین اخبار را از جدیدترین درام 20 قسمتی اش منتشر کرده است...<br><br>به ادامه مطلب بروید.<br><br></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"></font></font> text/html 2017-03-19T14:48:31+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مدیر سایت معجزه باران را باور کن... http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2604 <div><font size="5"><br></font></div><font size="5"><div><font size="5"><br></font></div></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289967426/yqHh7.jpg" alt=""><font size="5"><br></font><div><font size="5"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">بسم الله الرحمن الرحیم<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">سلام و درود بر یکایک شما عزیزان و سروران امپراطوری گوگوریو، باز هم سالی دیگر به پایان آمد و این آخرین پست سال 95 است که کمی متفاوت با هرسال تقدیم شما عزیزان می شود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">به ادامه مطلب بروید.</span></p></div> text/html 2017-03-19T07:47:51+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو پست ثابت:سریالها و فیلمهای پیش رو:آپدیت روزانه شمارش معکوس هر فیلم و سریال،10 روز مانده به پخش و اكران: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2603 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><br><b>سریال پادشاه:ارباب نقاب از 10 مه 2017 برابر با20 اردیبهشت1396(mbc)</b><b><br><br></b></font></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><b>سریال ملکه ی هفت روز از 31 مه 2017 برابر با 10 خرداد 1396(kbs2)<br><br></b></font></font>سریال دختر پرروی من از ماه ژوئن 2017 برابر با خرداد1396(sbs)<br><br>سریال پادشاه عاشق از 10 جولای 2017 برابر با 19 تیر1396(mbc)<br><br><br>سریال هونگ چون گی نیمه اول 2018 برابر با نیمه دوم1396(sbs)<br><br>سریال امپراطوری نیمه اول 2018 برابر با نیمه دوم1396(شبکه پخش نامشخص)<br><br>***<br>فیلم سینمایی مورد حقوقی پادشاه از ماه آوریل 2017 برابر با فروردین و اردیبهشت1396</b><br><b><br>فیلم سینمایی سرباز دشمن از ماه ژوئن 2017 برابر با خرداد1396<br><br>فیلم سینمایی </b></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><b><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آنسی:شهر فراموش شده</font></font> از نیمه دوم 2017 برابر با نیمه اول1396<br></b></font></font> text/html 2017-03-18T06:30:08+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو ریتینگ این هفته سریال سا ایم دانگ،خاطرات درخشان: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2602 <table class="ratingtable" style="font-size: 14px; margin: 0.5em; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-collapse: collapse; color: black; font-family: sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><tbody><tr><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Date</th><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Episode</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">TNmS (%)</th><th colspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nielsen Korea (%)</th></tr><tr><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th></tr><tr><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Average</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Peak</th></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-26</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.9 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16.0 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16.3 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16.6 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">18.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-26</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.8 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.4 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.6 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16.6 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">18.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.6 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.2 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.0 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.5 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">04</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.2 (11th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.5 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.3 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.6 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.6 (15th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.9 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.7 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.0 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.5</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.7 (13th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.6</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.7 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.7 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.2 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-16</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.8 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.0 (14th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.9 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.8</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-22</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.6 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.6 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.8 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.4 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-23</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.3 (13th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.9 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.1 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.7 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.6</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.7 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.1 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.6 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.7 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.4 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.4 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.8</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.8</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.7</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.4 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.1 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.7 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.4 (13th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.0 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.4 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.8 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-16</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3 (11th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.2 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.2 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.9</td></tr></tbody></table> text/html 2017-03-16T11:02:19+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو خبر فوری:kbs تایید کرد:تاریخی جدید در راه!: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2601 <font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s8.picofile.com/file/8289691718/442583_kbs.png" alt="" hspace="0" height="203" align="bottom" border="0" width="555" vspace="0"><br>انجمن شیکاگو امروز خبر از ساخت سریالی تاریخی عاشقانه توسط kbs داد که در ادامه مطلب میتوانید اطلاعات این سریال را مشاهده کنید.<br><br></font></font> text/html 2017-03-15T10:21:47+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو ریتینگ این هفته سریال شورش:سارق بخشنده: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2600 <table class="ratingtable" style="font-size: 14px; margin: 0.5em; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-collapse: collapse; color: black; font-family: sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><tbody><tr><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Date</th><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Episode</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">TNmS (%)</th><th colspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nielsen Korea (%)</th></tr><tr><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th></tr><tr><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Average</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Peak</th></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-30</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.3 (20th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.2 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.9</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.1 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-31</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.4 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.3 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.0 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.2 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.9 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.3 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.8 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">04</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.4 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.3 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.3 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.5</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.8 (11th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.8 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.7 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.9 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.1 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.9 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.6 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.1 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-20</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.4 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.4 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.4 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.9 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-21</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.4 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.9 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.1 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-27</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.6 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.7 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.7 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-28</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.4 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.9 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.4 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.9 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.0 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.6 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.5 (11th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.8 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.6 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.7 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.4 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.0</td></tr></tbody></table> text/html 2017-03-14T06:29:45+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو انتشار پوسترهای اولیه فیلم مورد حقوقی پادشاه: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2599 <img src="http://s9.picofile.com/file/8289448300/C61dbUHVAAE3eIK.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8289448326/C61dcJPU8AAZSRy.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><br><br><font size="5">&nbsp;آغاز اکران این فیلم کمدی،تاریخی، از ماه آوریل 2017 خواهد بود.<br>لینک خبر قبلی در مورد این فیلم:<br><a href="http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2026" target="_blank" title="">http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2026</a></font> text/html 2017-03-13T07:27:45+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو ریتینگهای قدیمی:سریال جنگ گل و شمشیر: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2598 <font size="5"><img src="http://uupload.ir/files/u1gd_blade_and_petal.jpg" alt="" hspace="0" height="392" align="bottom" width="578" vspace="0" border="0"><br>برای مشاهده ریتینگ سریال جنگ گل و شمشیر،به ادامه مطلب بروید.<br><br></font> text/html 2017-03-11T11:29:46+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو انتشار پوسترهای اولیه و تغییر نام فیلم نیروهای داریب!: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2597 <font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.pic98.ir/upload/lrj0_c6bucjuuwaatpx4.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br><img src="http://www.pic98.ir/upload/2fw9_c6budgwu0aed-1w.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br>هم اکنون نام این فیلم از نیروهای داریب به (سرباز دشمن) تغییر پیدا کرده است.<br>سرباز دشمن از ماه ژوئن 2017 در سینماهای کره جنوبی اکران خواهد شد.<br>لینک خبر قبلی در مورد این فیلم:<br><a href="http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2531" target="_blank" title="">http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2531</a></font></font> text/html 2017-03-10T15:26:31+01:00 gogorio2012.mihanblog.com مهریار گوگوریو ریتینگ این هفته سریال سا ایم دانگ،خاطرات درخشان: http://gogorio2012.mihanblog.com/post/2596 <table class="ratingtable" style="font-size: 14px; margin: 0.5em; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(170, 170, 170); border-collapse: collapse; color: black; font-family: sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><tbody><tr><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Date</th><th rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Episode</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">TNmS (%)</th><th colspan="3" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nielsen Korea (%)</th></tr><tr><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th><th rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Nationwide</th><th colspan="2" style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Seoul</th></tr><tr><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Average</th><th style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 222, 173);">Peak</th></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-26</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.9 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16.0 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16.3 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16.6 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">18.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-01-26</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.8 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.4 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.6 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">16.6 (3rd)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">18.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">03</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.6 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.2 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.0 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.5 (4th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">15.2</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">04</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.2 (11th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.5 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.3 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.6 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.1</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">05</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.6 (15th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.9 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.7 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.0 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13.5</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">06</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.7 (13th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.5 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14.6</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-15</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">07</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.0 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.7 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.7 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.2 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-16</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.8 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.0 (14th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.9 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.8</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-22</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.6 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.6 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.8 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.4 (5th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.3</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-02-23</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.3 (13th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.9 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.1 (10th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.7 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.6</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-01</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.7 (16th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.1 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.6 (9th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.7 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.9</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-02</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.4 (17th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.4 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">11.8</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-08</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">13</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">7.8</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">-</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.3 (6th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">2017-03-09</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">14</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">8.4 (12th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">9.1 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.5 (8th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">10.7 (7th)</td><td style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em 1em; text-align: center; vertical-align: top;">12.0</td></tr></tbody></table>