تبلیغات
امپراطوری گوگوریو - مطالب ابر هواتو
محیطی برای دوستداران تاریخ و فرهنگ کهن کره

ریتینگ این هفته سریال امپراطریس کی:

چهارشنبه 29 آبان 1392 08:37 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت

Fecha Episodio TNmS (%) [Ocultar]AGB Nielsen (%)
Nacional Seúl Nacional Seúl
28-Octubre-2013 01 10.1 12.3 11.1 13.3
29-Octubre-2013 02 12.0 14.6 13.6 15.8
04-Noviembre-2013 03 11.7 14.9 12.8 14.5
05-Noviembre-2013 04 12.7 15.4 14.5 16.6
11-Noviembre-2013 05 14.0 17.3 14.5 16.1
12-Noviembre-2013 06 14.6 18.6 16.3 18.7
18-Noviembre-2013 07 15.2 18.4 15.5 17.6
19-Noviembre-2013 08 16.5 20.1 16.9 18.6


برای دیدن ریتینگ سریال دختر امپراطور به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ سریال امپراطریس کی ، هواتو ، سریال کره ای ، ریتینگ ، سریال تاریخیmbc ، ریتینگ سریال دختر امپراطور ، دختر امپراطور ،
آخرین ویرایش: - -

ریتینگ این هفته سریال امپراطریس کی:

چهارشنبه 29 آبان 1392 08:37 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت

Fecha Episodio TNmS (%) [Ocultar]AGB Nielsen (%)
Nacional Seúl Nacional Seúl
28-Octubre-2013 01 10.1 12.3 11.1 13.3
29-Octubre-2013 02 12.0 14.6 13.6 15.8
04-Noviembre-2013 03 11.7 14.9 12.8 14.5
05-Noviembre-2013 04 12.7 15.4 14.5 16.6
11-Noviembre-2013 05 14.0 17.3 14.5 16.1
12-Noviembre-2013 06 14.6 18.6 16.3 18.7
18-Noviembre-2013 07 15.2 18.4 15.5 17.6
19-Noviembre-2013 08 16.5 20.1 16.9 18.6


برای دیدن ریتینگ سریال دختر امپراطور به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ سریال امپراطریس کی ، هواتو ، سریال کره ای ، ریتینگ ، سریال تاریخیmbc ، ریتینگ سریال دختر امپراطور ، دختر امپراطور ،
آخرین ویرایش: - -

ریتینگ این هفته سریال امپراطریس کی:

چهارشنبه 29 آبان 1392 08:37 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت

Fecha Episodio TNmS (%) [Ocultar]AGB Nielsen (%)
Nacional Seúl Nacional Seúl
28-Octubre-2013 01 10.1 12.3 11.1 13.3
29-Octubre-2013 02 12.0 14.6 13.6 15.8
04-Noviembre-2013 03 11.7 14.9 12.8 14.5
05-Noviembre-2013 04 12.7 15.4 14.5 16.6
11-Noviembre-2013 05 14.0 17.3 14.5 16.1
12-Noviembre-2013 06 14.6 18.6 16.3 18.7
18-Noviembre-2013 07 15.2 18.4 15.5 17.6
19-Noviembre-2013 08 16.5 20.1 16.9 18.6


برای دیدن ریتینگ سریال دختر امپراطور به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ سریال امپراطریس کی ، هواتو ، سریال کره ای ، ریتینگ ، سریال تاریخیmbc ، ریتینگ سریال دختر امپراطور ، دختر امپراطور ،
آخرین ویرایش: - -

ریتینگ این هفته سریال های در حال پخش:

سه شنبه 14 آبان 1392 09:16 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت
امپراطریس کی:

Date Episode TNmS (%) AGB Nielsen (%)
Nationwide Seoul Nationwide Seoul
2013-10-28 01 10.1 (13th) 12.3 (8th) 11.1 (9th) 13.3 (4th)
2013-10-29 02 12.0 (6th) 14.6 (4th) 13.6 (4th) 15.8 (4th)
2013-11-04 03 11.7 (11th) 14.9 (4th) 12.8 (6th) 14.5 (5th)
2013-11-05 04 12.7 (6th) 15.4 (4th) 14.5 (4th) 16.6 (3rd)آخرین آپدیت ریتینگ دختر امپراطور:

Fecha Episodio TNmS (%) [Ocultar]AGB Nielsen (%)
Nacional Seúl Nacional Seúl
30-Septiembre-2013 01 7.4 8.8 7.5 8.6
01-Octubre-2013 02 7.5 8.2 7.3 8.5
02-Octubre-2013 03 7.1 8.4 6.7 8.0
03-Octubre-2013 04 5.5 6.2 6.5 7.5
04-Octubre-2013 05 5.6 5.7 5.6 5.8
07-Octubre-2013 06 7.7 9.0 7.1 7.9
08-Octubre-2013 07 7.5 8.7 7.1 8.0
09-Octubre-2013 08 8.5 9.4 8.2 8.7
10-Octubre-2013 09 7.2 7.4 7.4 8.3
11-Octubre-2013 10 6.6 7.4 6.6 7.3
15-Octubre-2013 11 5.6 6.1 6.1 6.6
17-Octubre-2013 12 6.4 7.2 6.9 7.6
18-Octubre-2013 13 5.7 6.2 5.6 5.7
21-Octubre-2013 14 7.5 7.6 7.0 7.3
22-Octubre-2013 15 7.8 8.6 7.7 8.3
23-Octubre-2013 16 7.7 8.2 7.1 7.8
24-Octubre-2013 17 7.8 8.3 7.4 8.2
25-Octubre-2013 18 7.7 8.4 6.1 6.7
28-Octubre-2013 19 6.7 7.2 8.0 8.4
29-Octubre-2013 20 6.9 7.2 7.3 8.0
30-Octubre-2013 21 7.6 8.1 7.3 8.1
01-Noviembre-2013 22 6.8 7.8 7.6 7.9

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ سریال های کره ای ، سریال های در حال پخش ، امپراطریس کی ، هواتو ، دختر امپراطور ، ریتینگ دختر امپراطور ، ریتینگ امپراطریس کی ،
آخرین ویرایش: - -

ریتینگ این هفته سریال های در حال پخش:

سه شنبه 14 آبان 1392 09:16 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت
امپراطریس کی:

Date Episode TNmS (%) AGB Nielsen (%)
Nationwide Seoul Nationwide Seoul
2013-10-28 01 10.1 (13th) 12.3 (8th) 11.1 (9th) 13.3 (4th)
2013-10-29 02 12.0 (6th) 14.6 (4th) 13.6 (4th) 15.8 (4th)
2013-11-04 03 11.7 (11th) 14.9 (4th) 12.8 (6th) 14.5 (5th)
2013-11-05 04 12.7 (6th) 15.4 (4th) 14.5 (4th) 16.6 (3rd)آخرین آپدیت ریتینگ دختر امپراطور:

Fecha Episodio TNmS (%) [Ocultar]AGB Nielsen (%)
Nacional Seúl Nacional Seúl
30-Septiembre-2013 01 7.4 8.8 7.5 8.6
01-Octubre-2013 02 7.5 8.2 7.3 8.5
02-Octubre-2013 03 7.1 8.4 6.7 8.0
03-Octubre-2013 04 5.5 6.2 6.5 7.5
04-Octubre-2013 05 5.6 5.7 5.6 5.8
07-Octubre-2013 06 7.7 9.0 7.1 7.9
08-Octubre-2013 07 7.5 8.7 7.1 8.0
09-Octubre-2013 08 8.5 9.4 8.2 8.7
10-Octubre-2013 09 7.2 7.4 7.4 8.3
11-Octubre-2013 10 6.6 7.4 6.6 7.3
15-Octubre-2013 11 5.6 6.1 6.1 6.6
17-Octubre-2013 12 6.4 7.2 6.9 7.6
18-Octubre-2013 13 5.7 6.2 5.6 5.7
21-Octubre-2013 14 7.5 7.6 7.0 7.3
22-Octubre-2013 15 7.8 8.6 7.7 8.3
23-Octubre-2013 16 7.7 8.2 7.1 7.8
24-Octubre-2013 17 7.8 8.3 7.4 8.2
25-Octubre-2013 18 7.7 8.4 6.1 6.7
28-Octubre-2013 19 6.7 7.2 8.0 8.4
29-Octubre-2013 20 6.9 7.2 7.3 8.0
30-Octubre-2013 21 7.6 8.1 7.3 8.1
01-Noviembre-2013 22 6.8 7.8 7.6 7.9

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ سریال های کره ای ، سریال های در حال پخش ، امپراطریس کی ، هواتو ، دختر امپراطور ، ریتینگ دختر امپراطور ، ریتینگ امپراطریس کی ،
آخرین ویرایش: - -

ریتینگ این هفته سریال های در حال پخش:

سه شنبه 14 آبان 1392 09:16 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت
امپراطریس کی:

Date Episode TNmS (%) AGB Nielsen (%)
Nationwide Seoul Nationwide Seoul
2013-10-28 01 10.1 (13th) 12.3 (8th) 11.1 (9th) 13.3 (4th)
2013-10-29 02 12.0 (6th) 14.6 (4th) 13.6 (4th) 15.8 (4th)
2013-11-04 03 11.7 (11th) 14.9 (4th) 12.8 (6th) 14.5 (5th)
2013-11-05 04 12.7 (6th) 15.4 (4th) 14.5 (4th) 16.6 (3rd)آخرین آپدیت ریتینگ دختر امپراطور:

Fecha Episodio TNmS (%) [Ocultar]AGB Nielsen (%)
Nacional Seúl Nacional Seúl
30-Septiembre-2013 01 7.4 8.8 7.5 8.6
01-Octubre-2013 02 7.5 8.2 7.3 8.5
02-Octubre-2013 03 7.1 8.4 6.7 8.0
03-Octubre-2013 04 5.5 6.2 6.5 7.5
04-Octubre-2013 05 5.6 5.7 5.6 5.8
07-Octubre-2013 06 7.7 9.0 7.1 7.9
08-Octubre-2013 07 7.5 8.7 7.1 8.0
09-Octubre-2013 08 8.5 9.4 8.2 8.7
10-Octubre-2013 09 7.2 7.4 7.4 8.3
11-Octubre-2013 10 6.6 7.4 6.6 7.3
15-Octubre-2013 11 5.6 6.1 6.1 6.6
17-Octubre-2013 12 6.4 7.2 6.9 7.6
18-Octubre-2013 13 5.7 6.2 5.6 5.7
21-Octubre-2013 14 7.5 7.6 7.0 7.3
22-Octubre-2013 15 7.8 8.6 7.7 8.3
23-Octubre-2013 16 7.7 8.2 7.1 7.8
24-Octubre-2013 17 7.8 8.3 7.4 8.2
25-Octubre-2013 18 7.7 8.4 6.1 6.7
28-Octubre-2013 19 6.7 7.2 8.0 8.4
29-Octubre-2013 20 6.9 7.2 7.3 8.0
30-Octubre-2013 21 7.6 8.1 7.3 8.1
01-Noviembre-2013 22 6.8 7.8 7.6 7.9

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ سریال های کره ای ، سریال های در حال پخش ، امپراطریس کی ، هواتو ، دختر امپراطور ، ریتینگ دختر امپراطور ، ریتینگ امپراطریس کی ،
آخرین ویرایش: - -

ریتینگ این هفته سریال های در حال پخش:

سه شنبه 14 آبان 1392 09:16 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت
امپراطریس کی:

Date Episode TNmS (%) AGB Nielsen (%)
Nationwide Seoul Nationwide Seoul
2013-10-28 01 10.1 (13th) 12.3 (8th) 11.1 (9th) 13.3 (4th)
2013-10-29 02 12.0 (6th) 14.6 (4th) 13.6 (4th) 15.8 (4th)
2013-11-04 03 11.7 (11th) 14.9 (4th) 12.8 (6th) 14.5 (5th)
2013-11-05 04 12.7 (6th) 15.4 (4th) 14.5 (4th) 16.6 (3rd)آخرین آپدیت ریتینگ دختر امپراطور:

Fecha Episodio TNmS (%) [Ocultar]AGB Nielsen (%)
Nacional Seúl Nacional Seúl
30-Septiembre-2013 01 7.4 8.8 7.5 8.6
01-Octubre-2013 02 7.5 8.2 7.3 8.5
02-Octubre-2013 03 7.1 8.4 6.7 8.0
03-Octubre-2013 04 5.5 6.2 6.5 7.5
04-Octubre-2013 05 5.6 5.7 5.6 5.8
07-Octubre-2013 06 7.7 9.0 7.1 7.9
08-Octubre-2013 07 7.5 8.7 7.1 8.0
09-Octubre-2013 08 8.5 9.4 8.2 8.7
10-Octubre-2013 09 7.2 7.4 7.4 8.3
11-Octubre-2013 10 6.6 7.4 6.6 7.3
15-Octubre-2013 11 5.6 6.1 6.1 6.6
17-Octubre-2013 12 6.4 7.2 6.9 7.6
18-Octubre-2013 13 5.7 6.2 5.6 5.7
21-Octubre-2013 14 7.5 7.6 7.0 7.3
22-Octubre-2013 15 7.8 8.6 7.7 8.3
23-Octubre-2013 16 7.7 8.2 7.1 7.8
24-Octubre-2013 17 7.8 8.3 7.4 8.2
25-Octubre-2013 18 7.7 8.4 6.1 6.7
28-Octubre-2013 19 6.7 7.2 8.0 8.4
29-Octubre-2013 20 6.9 7.2 7.3 8.0
30-Octubre-2013 21 7.6 8.1 7.3 8.1
01-Noviembre-2013 22 6.8 7.8 7.6 7.9

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ سریال های کره ای ، سریال های در حال پخش ، امپراطریس کی ، هواتو ، دختر امپراطور ، ریتینگ دختر امپراطور ، ریتینگ امپراطریس کی ،
آخرین ویرایش: - -

ریتینگ نخستین قسمت امپراطریس کی:

سه شنبه 7 آبان 1392 02:52 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت
Date Episode TNmS (%) AGB Nielsen (%)
Nationwide Seoul Nationwide Seoul
2013-10-28 01 10.1 (13th) 12.3 (8th) 11.1 (9th) 13.3 (4th)
2013-10-29 02 12.0 (6th) 14.6 (4th) 13.6 (4th) 15.8 (4th)ریتینگ این هفته سریال دختر امپراطور:

Date Episode Nationwide Seoul
2013-09-30 01 7.4 8.8 (20th)
2013-10-01 02 7.5 (20th) 8.2 (20th)
2013-10-02 03 7.1 8.4 (19th)
2013-10-03 04 5.5 (<7.3)
2013-10-04 05 5.6 (<7.8)
2013-10-07 06 7.7 9.0 (20th)
2013-10-08 07 7.5 (20th) 8.7 (17th)
2013-10-09 08 8.5 (17th) 9.4 (15th)
2013-10-10 09 7.2 7.4
2013-10-11 10 6.6 6.0
2013-10-15 11 5.6 (<8.2)
2013-10-17 12 6.4 (<7.3)
2013-10-18 13 5.7 (<6.3)
2013-10-21 14 7.5 (<8.7)
2013-10-22 15 7.8 8.6 (20th)
2013-10-23 16 7.7 (19th) 8.2 (20th)
2013-10-24 17 7.8 (19th) (<8.4)
2013-10-25 18 7.7 (17th) 8.4 (16th)


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ سریال امپراطریس کی ، دختر امپراطور ، هواتو ، mbc ، ریتینگ سریال کره ای ، ریتینگ سریال دختر امپراطور ،
آخرین ویرایش: - -

ریتینگ نخستین قسمت امپراطریس کی:

سه شنبه 7 آبان 1392 02:52 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت
Date Episode TNmS (%) AGB Nielsen (%)
Nationwide Seoul Nationwide Seoul
2013-10-28 01 10.1 (13th) 12.3 (8th) 11.1 (9th) 13.3 (4th)
2013-10-29 02 12.0 (6th) 14.6 (4th) 13.6 (4th) 15.8 (4th)ریتینگ این هفته سریال دختر امپراطور:

Date Episode Nationwide Seoul
2013-09-30 01 7.4 8.8 (20th)
2013-10-01 02 7.5 (20th) 8.2 (20th)
2013-10-02 03 7.1 8.4 (19th)
2013-10-03 04 5.5 (<7.3)
2013-10-04 05 5.6 (<7.8)
2013-10-07 06 7.7 9.0 (20th)
2013-10-08 07 7.5 (20th) 8.7 (17th)
2013-10-09 08 8.5 (17th) 9.4 (15th)
2013-10-10 09 7.2 7.4
2013-10-11 10 6.6 6.0
2013-10-15 11 5.6 (<8.2)
2013-10-17 12 6.4 (<7.3)
2013-10-18 13 5.7 (<6.3)
2013-10-21 14 7.5 (<8.7)
2013-10-22 15 7.8 8.6 (20th)
2013-10-23 16 7.7 (19th) 8.2 (20th)
2013-10-24 17 7.8 (19th) (<8.4)
2013-10-25 18 7.7 (17th) 8.4 (16th)


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ سریال امپراطریس کی ، دختر امپراطور ، هواتو ، mbc ، ریتینگ سریال کره ای ، ریتینگ سریال دختر امپراطور ،
آخرین ویرایش: - -

ریتینگ نخستین قسمت امپراطریس کی:

سه شنبه 7 آبان 1392 02:52 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت
Date Episode TNmS (%) AGB Nielsen (%)
Nationwide Seoul Nationwide Seoul
2013-10-28 01 10.1 (13th) 12.3 (8th) 11.1 (9th) 13.3 (4th)
2013-10-29 02 12.0 (6th) 14.6 (4th) 13.6 (4th) 15.8 (4th)ریتینگ این هفته سریال دختر امپراطور:

Date Episode Nationwide Seoul
2013-09-30 01 7.4 8.8 (20th)
2013-10-01 02 7.5 (20th) 8.2 (20th)
2013-10-02 03 7.1 8.4 (19th)
2013-10-03 04 5.5 (<7.3)
2013-10-04 05 5.6 (<7.8)
2013-10-07 06 7.7 9.0 (20th)
2013-10-08 07 7.5 (20th) 8.7 (17th)
2013-10-09 08 8.5 (17th) 9.4 (15th)
2013-10-10 09 7.2 7.4
2013-10-11 10 6.6 6.0
2013-10-15 11 5.6 (<8.2)
2013-10-17 12 6.4 (<7.3)
2013-10-18 13 5.7 (<6.3)
2013-10-21 14 7.5 (<8.7)
2013-10-22 15 7.8 8.6 (20th)
2013-10-23 16 7.7 (19th) 8.2 (20th)
2013-10-24 17 7.8 (19th) (<8.4)
2013-10-25 18 7.7 (17th) 8.4 (16th)


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ سریال امپراطریس کی ، دختر امپراطور ، هواتو ، mbc ، ریتینگ سریال کره ای ، ریتینگ سریال دختر امپراطور ،
آخرین ویرایش: - -

ریتینگ نخستین قسمت امپراطریس کی:

سه شنبه 7 آبان 1392 02:52 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت
Date Episode TNmS (%) AGB Nielsen (%)
Nationwide Seoul Nationwide Seoul
2013-10-28 01 10.1 (13th) 12.3 (8th) 11.1 (9th) 13.3 (4th)
2013-10-29 02 12.0 (6th) 14.6 (4th) 13.6 (4th) 15.8 (4th)ریتینگ این هفته سریال دختر امپراطور:

Date Episode Nationwide Seoul
2013-09-30 01 7.4 8.8 (20th)
2013-10-01 02 7.5 (20th) 8.2 (20th)
2013-10-02 03 7.1 8.4 (19th)
2013-10-03 04 5.5 (<7.3)
2013-10-04 05 5.6 (<7.8)
2013-10-07 06 7.7 9.0 (20th)
2013-10-08 07 7.5 (20th) 8.7 (17th)
2013-10-09 08 8.5 (17th) 9.4 (15th)
2013-10-10 09 7.2 7.4
2013-10-11 10 6.6 6.0
2013-10-15 11 5.6 (<8.2)
2013-10-17 12 6.4 (<7.3)
2013-10-18 13 5.7 (<6.3)
2013-10-21 14 7.5 (<8.7)
2013-10-22 15 7.8 8.6 (20th)
2013-10-23 16 7.7 (19th) 8.2 (20th)
2013-10-24 17 7.8 (19th) (<8.4)
2013-10-25 18 7.7 (17th) 8.4 (16th)


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ریتینگ سریال امپراطریس کی ، دختر امپراطور ، هواتو ، mbc ، ریتینگ سریال کره ای ، ریتینگ سریال دختر امپراطور ،
آخرین ویرایش: - -

پوسترهای سریال امپراطریس کی:

سه شنبه 30 مهر 1392 09:43 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت


طبق آخرین خبرها تعداد قسمتهای این سریال 50 قسمت تعیین شده است.
ریتینگ این سریال بزودی در «امپراطوری گوگوریو»منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: امپراطریس کی ، هواتو ، عکس های سریال امپراطریس کی ، mbc ،
آخرین ویرایش: - -

پوسترهای سریال امپراطریس کی:

سه شنبه 30 مهر 1392 09:43 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت


طبق آخرین خبرها تعداد قسمتهای این سریال 50 قسمت تعیین شده است.
ریتینگ این سریال بزودی در «امپراطوری گوگوریو»منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: امپراطریس کی ، هواتو ، عکس های سریال امپراطریس کی ، mbc ،
آخرین ویرایش: - -

پوسترهای سریال امپراطریس کی:

سه شنبه 30 مهر 1392 09:43 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت


طبق آخرین خبرها تعداد قسمتهای این سریال 50 قسمت تعیین شده است.
ریتینگ این سریال بزودی در «امپراطوری گوگوریو»منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: امپراطریس کی ، هواتو ، عکس های سریال امپراطریس کی ، mbc ،
آخرین ویرایش: - -

پوسترهای سریال امپراطریس کی:

سه شنبه 30 مهر 1392 09:43 ق.ظ

نویسنده : مدیر سایت


طبق آخرین خبرها تعداد قسمتهای این سریال 50 قسمت تعیین شده است.
ریتینگ این سریال بزودی در «امپراطوری گوگوریو»منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: امپراطریس کی ، هواتو ، عکس های سریال امپراطریس کی ، mbc ،
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 3 1 2 3